Zásady ochrany osobních údajů
 

I. Úvod

IN-LINE TŘINEC z. s., (dále jen „Spolek“) zpracovává osobní údaje fyzických osob (tzv. subjekty údajů), které mají zájem o poskytnutí volnočasových aktivit a služeb (např. příměstských táborů a jiných sportovních a vzdělávacích aktivit; dále jen „služby“) ze strany Spolku.  Za tímto účelem uzavřely fyzické osoby se Spolkem smlouvu o využití volného času ve smyslu obchodních podmínek, dostupných na www.inlinetrinec.cz (dále jen „obchodní podmínky“), včetně poskytnutí osobních údajů jejich dětí Spolku, kvůli Službám, které Spolek nabízí a ke kterým je smlouva uzavřena.

Fyzické osoby nebo děti fyzických osob (dále společně jen „klienti“).

 

Spolek též může zpracovávat osobní údaje třetích osob, které se na Spolek obrátily s jakýmkoli dotazem či jej jinak oslovily a poskytly při tom Spolku své osobní údaje (dále jen „třetí osoby“)

 

Z výše uvedeného důvodu je Spolek správcem osobních údajů, a proto dbá na to, aby zpracování osobních údajů výše uvedených osob bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a jejich osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. Spolek dbá též na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena veškerá pravidla stanovená obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany.

 

II. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je IN-LINE TŘINEC z. s. , IČO: 0421 28 60, se sídlem Nad úvozem 191, 739 61 Třinec, Spisová značka: L 14347 vedená u Krajského soudu v Ostravě, Spolek zapsán v rejstříku od 3.8.2015, ID RZP 138736341.

 

III. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1          Uzavření a plnění smlouvy o využití volného času

Spolek zpracovává osobní údaje klientů za účelem uzavření a plnění smlouvy o využití volného času (dále jen „Smlouva“), tedy za účelem poskytnutí objednaných služeb (bližší podmínky Smlouvy jsou uvedeny v obchodních podmínkách).

 

Pokud by Spolek osobní údaje klientů a případně jejích dětí nezpracovával, nemohl by s klientem Smlouvu uzavřít, poskytnout mu (či jeho dítěti) objednané služby či jej informovat o zrušení objednaných služeb, změně termínu poskytnutí objednaných služeb a dalších informací souvisejících s poskytnutím objednaných služeb.

Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, či jednání o uzavření smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.

 

3.2          Plnění právních povinností

Spolek zpracovává osobní údaje klientů (a případně jejich dětí) také za účelem plnění právních povinností Spolku, vyplývajících zejména z účetních a daňových zákonů, včetně povinnosti být schopen doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

 

Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti, která se na Spolek, coby správce osobních údajů vztahuje.

 

3.3          Oprávněné zájmy

Spolek může zpracovávat osobní údaje také za účelem:

 

•             uplatňování přímého marketingu (blíže viz čl. 4 těchto zásad);

 

•             vyřizování obecných dotazů klientů a třetích osob a komunikace s nimi;

 

•             určení výkonu nebo obhajoby právních nároků (zejména právních nároků vyplývajících ze Smlouvy).

 

Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem Spolku coby správce osobních údajů.

 

3.4          Souhlas klienta

Na základě souhlasu klienta Spolek zpracovává osobní údaje za účelem informovanosti o Službě (viz čl. IX těchto zásad). Právním základem tohoto zpracování je souhlas subjektu údajů.

 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu nebude mít pro klienta žádné nepříznivé následky. Každý klient má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním žádosti o vymazání osobních údajů na e-mailovou adresu uvedenou na www.inlinetrinec.cz

 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

IV. Přímý marketing

4.1          Obecně

 

Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání dalších informací s tématikou IN-LINE či obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 480/2004 Sb.“).

 

Obchodním sdělením se rozumí jakákoli forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek Spolku, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb anebo image Spolku.

 

4.2          Jak to vlastně probíhá?

 

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení je možné i bez souhlasu klienta se zpracováním osobních údajů, a to na základě oprávněného zájmu Spolku. Rovněž i samotné zasílání obchodních sdělení lze vůči klientům provádět bez souhlasu (v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.), pokud to klient původně neodmítl.

 

Každý klient má možnost zasílání obchodních sdělení předem či dodatečně odmítnout.

 

4.3          Ukončení zpracování pro účely přímého marketingu

 

Pokud klient zasílání obchodních sdělení předem neodmítne, Spolek ukončí zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu bezodkladně po odhlášení odběru obchodních sdělení, což možné provést v každém obchodním sdělení. Bez ohledu na uvedené Spolek ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nejpozději do 10 let ode dne poslední objednávky aktivit nabízených Spolkem. Další objednávkou služeb se doba zpracování prodlužuje vždy o dalších 10 let.

 

Pokud klient zasílání obchodních sdělení předem odmítne, Spolek nebude jeho osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

 

V. Kategorie příjemců osobních údajů

Spolek může poskytovat osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci a jiným subjektům, pokud mu tuto povinnost ukládají nebo kdykoli v budoucnu budou ukládat obecně závazné předpisy. Vedle toho může Spolek poskytovat osobní údaje také např. zdravotnickým zařízením (dojde-li ke zranění klienta či jeho dítěte). Tito příjemci budou osobní údaje zpracovávat zejména jako samostatní správci.

 

Vedle toho je Spolek oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými v rámci své existence a činnosti spolupracuje (např. subjekty poskytující účetní služby, poštovní služby, e-mailingové služby, fakturační služby, právní služby, IT služby, provozovatelé platebních bran, správci domén, poskytovatelé technické podpory apod.). Tito příjemci budou osobní údaje zpracovávat buď jako zpracovatelé, nebo jako samostatní správci.

 

VI. Rozsah zpracování osobních údajů

Spolek zpracovává zejména identifikační a kontaktní údaje klientů, identifikační údaje jejich dětí, údaje o poskytnutých službách a případně též osobní údaje, které klienti dobrovolně Spolku sdělí.

 

VII. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního základu (a za příslušným účelem).

 

7.1          Uzavření a plnění Smlouvy

 

Za účelem uzavření a plnění Smlouvy bude Spolek zpracovávat osobní údaje do zániku poslední z povinností sjednaných v uzavřené Smlouvě.

 

7.2          Plnění právních povinností

 

Za účelem plnění právních povinností bude Spolek zpracovávat osobní údaje po dobu trvání příslušných právních povinností Spolku, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

 

7.3          Oprávněné zájmy

 

Za účelem vyřizování obecných dotazů klientů a třetích osob a komunikace s nimi bude Spolek zpracovávat poskytnuté osobní údaje (e-mail a osobní údaje uvedené v rámci dotazu či následné komunikaci) po dobu několika dnů, týdnů či měsíců od poslední komunikace s příslušnou osobou (vždy s ohledem na obsah a okolnosti konkrétního dotazu a následné komunikace), maximálně však po dobu 1 roku od poslední komunikace.

 

Za účelem určení výkonu nebo obhajoby právních nároků může Spolek zpracovávat osobní údaje po dobu existence příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocným skončením takového řízení.

 

Doba zpracování osobních údajů za účelem uplatňování přímého marketingu je uvedena v odst. 4.3 těchto zásad.

 

7.4          Souhlas klienta

 

Zpracování osobní údajů, které je postaveno na základě souhlasu, tedy zpracování pro účely vedení v databázi po vyplnění formuláře, bude Spolek provádět do okamžiku odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, resp. do okamžiku zrušení vedení dle odst. 9.2 těchto zásad.

 

VIII. Práva subjektů údajů

 

Každý klient či třetí osoba mají, coby subjekty údajů, tato práva:

 

•             právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);

 

•             právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);

 

•             právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);

 

•             právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR);

 

•             právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR);

 

•             právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dříve než takto subjekt učiní, je možnost tento problém nejdříve vyřešit se správcem osobních údajů, tedy Spolkem, který sjedná nápravu, pokud došlo k pochybení.

 

IX. Co se děje s údaji vloženými do formulářů při objednání Služby

 

9.1 Aby mohl Spolek uchovávat osobní údaje vložené do formuláře, potřebuje k tomu souhlas.

 

Do okamžiku uzavření Smlouvy a následně po splnění všech povinností z uzavřené Smlouvy bude Spolek s osobními údaji uloženými v databázi po vyplnění formuláře nakládat výlučně pro účely informací o probíhající Službě či před začátkem Služby a pro účely přímého marketingu (na základě oprávněného zájmu, pokud klient předem či dodatečně zasílání obchodních sdělení neodmítne).

 

9.2          Zrušení vedení osobních údajů v databázi po vyplnění formuláře

 

Vedení osobních údajů Klienta z formuláře lze kdykoli zrušit, a to na základě žádosti o zrušení vedení zaslané na e-mailovou adresu uvedenou na WEBU www.inlinetrinec.cz

 

Bez ohledu na výše uvedené Spolek zruší vedení osobních údajů Klienta v databázi po vyplnění formuláře nejpozději do 10 let od poslední objednávky služeb. Na přání Klienta lze vedení osobních údajů Klienta v databázi zrušit, po domluvě, co nejdříve.

 

V případě, že k objednání služeb nedojde po době více než 10 let, Spolek vedení osobních údajů v databázi po vyplnění formuláře zruší do 10 let od jeho posledního vyplnění.

 

X. Další informace o zpracování osobních údajů

 

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů či v případě uplatnění práv subjektu údajů uvedených v čl. VIII těchto zásad, lze Spolek kontaktovat:

 

•             telefonicky na čísle +420 721 446 873 nebo +420 603 158 234;

 

•             elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou na WEBU www.inlinetrinec.cz

 

•             listinným oznámením zaslaným na adresu sídla Spolku.

 

Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 21. 5. 2018.